art. 1

 

Postanowienia ogólne

 

5.     Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej (zwany dalej

          Samorządem) działa na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września

          1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Statutu Szkoły

–  Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej oraz niniejszego Regulaminu.

5.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

5.     Praca w Samorządzie:

a)     stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w

     życiu szkoły,

b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i    innych,

c) uaktywnia społecznie.

         

art. 2

 

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności

        uczniowskiej organów szkoły, organów i organizacji pozaszkolnych.

 

2.     Do zadań Samorządu należy w szczególności:

 

a)     współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki,

b)    występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c) organizowanie uczniów do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,

d) mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,

e) współorganizowanie uroczystości szkolnych,

f) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej,

g) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

i) wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród,

j) opiniowanie zachowań uczniów, którym grozi kara dyscyplinarna,

k) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,

l) organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły i

   środowiska,

m) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.

 

3.     Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

 

art. 3

 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 

1.   W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest

      do:

 

a) przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i

  zachowaniu,

- prawo do redagowania gazetek

- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

   zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem  Szkoły.

 

 

 

art. 4

 

 

Organy Samorządu

 

l.   Organami Samorządu są:

 

a) Samorządy Klas

- Samorządy Klas wybierane są w wyborach                              demokratycznych.

- W skład Samorządu Klas wchodzą trzy bądź cztery osoby.

- Przedstawiciele Samorządów Klasowych: identyfikują potrzeby uczniów, inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 

- w skład Zarządu wchodzi przewodniczący/a, jeden bądź dwóch wiceprzewodniczących  i sekretarz.

     

- Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok licząc od września.

 

- Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie przestrzegający przepisów szkolnych, mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i ich postawa jest akceptowana przez ogół uczniów i nauczycieli.

 

c)     Rady Samorządów Klasowych

 

- Rada Samorządów Klasowych (zebranie Samorządów Klasowych) do której należy:

- współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

   - opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu

   -   zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

 

 

 

 

art. 5

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

1.   Do kompetencji Zarządu należy:

 

b) ustalanie planu pracy,

c) kierowanie bieżącą pracą Samorządu,

d)     powoływanie sekcji w zależności od

     potrzeb 

f) dbanie o przestrzeganie praw ucznia,

g) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb

    koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych organów szkoły roli rzecznika

    interesów ogółu uczniów.

 

2.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii

      przedstawicieli klas, bądź samodzielnie.

3.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały zwykłą większością

        głosów.

4.     Współpracuje z Wychowawcami klas, Dyrektorem Szkoły.

5.      Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

6.     Zebrania zwołuje przewodniczący wraz z opiekunem.

7.     W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem

        doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

8.     Zarząd informuje ogół uczniów oraz Radę Pedagogiczną o swojej działalności.

 

art. 6

 

 

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

l.   Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału

 nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.  Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.  Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

    

5.     Opiekunowi przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze Statutem Szkoły.

6. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe,   tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

 

art. 7

 

Ordynacja Wyborcza

 

1. Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 

a. stałego członka Zarządu SU – Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie przestrzegający przepisów szkolnych, mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i ich postawa jest akceptowana przez ogół uczniów i nauczycieli.

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 

 2. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

3. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 

4. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole,

d. nie wywiązywania się ze swoich obowiązków

 

5. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

 

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

art. 8

 

Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom.

2.     Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

        powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3.     Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na ustny wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

4.     Niniejszy Regulamin uchwalony został przez w dn. ………… …….i wchodzi w życie z dn. …………… .