ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Plan Pracy Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

na rok szkolny 2016/2017 

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1250),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393)

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357),

  • Statut Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej .

  • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 

1.     Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2.     Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.     Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.     Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 

1)     w zakresie kontroli:

 

a)     w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

-          „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

b)     w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

-          „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”

c)     w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

-          „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

 

 

2)     w zakresie ewaluacji:

 

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:

-     „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

-     „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

 

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

-     Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

-     „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.

-     „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

 

1.      Plan Nadzoru Pedagogicznego pomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016.

2.      Koncepcję pracy Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej.

3.      Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/2015.

 

Cele do zrealizowania i główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2016/2017:

 

1.       stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu edukacji)

2.      Skuteczne wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznych.

3.      Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym.

4.      Powszechne i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej oraz nauka programowania.

5.      Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego.

6.      Poprawa komunikacji między szkołą a rodzicami.

7.      Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

8.      Zapewnienie warunków do nauki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9.      Atrakcyjność zajęć świetlicowych.

Dalszego doskonalenia wymaga:

10.  indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod pracy przez nauczycieli,

11.  dokonywanie ewaluacji zajęć przez wszystkich nauczycieli,

12.  systematyczność oceniania, szczególnie na początku roku szkolnego.

13.  Stosowanie oceniania kształtującego rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i zaangażowania.

14.  Szczegółowe zaplanowanie i dostosowanie do wieku uczniów zajęć świetlicowych.

Zalecenia w zakresie zajęć wspierających dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce:

1. Wypracować sposoby zachęcania rodziców uczniów do angażowania się

w życie szkoły i własnych uczniów oraz polepszenie frekwencji na zebraniach

z rodzicami oraz konsultacjach z nauczycielami.

2.      Wzmocnić współpracę pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia z tym samym dzieckiem, w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

3.      W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy zorganizować dodatkowe zajęcia wspomagające dla tych uczniów, którzy szczególnie tego potrzebują.

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Spis treści zawartych w planie

 

I.           Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.        Kalendarium szkolne.

III.     Harmonogram imprez szkolnych.

IV.     Harmonogram wycieczek.

V.        Harmonogram konkursów.

VI.     Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

VII.  Harmonogram spotkań z rodzicami

 

 

I.                PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

Do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie  egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor, przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor, szkoły

według harmonogramu

Kontynuacja działań w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - programowanie

Koordynator, nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

Przestrzeganie przepisów dotyczących nauki języka kaszubskiego

Zespół zadaniowy, dyrektor, nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny

Kontynuacja projektu OTWARTA SZKOŁA

Wszyscy nauczyciel, zespół

Cały rok szkolny

 

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Kształcenie tożsamości regionalnej związanej z historią Kaszub i językiem kaszubskim

Nauczyciele języka kaszubskiego, regionaliści, wychowawcy

Cały rok

Edukacja czytelnicza i medialna

Nauczyciel bibliotekarz i animator centrum multimedialnego

cały rok

Przedsiębiorczość i finanse

nauczyciele

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny, zespoły zadaniowe

cały rok

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym adaptacji w środowisku szkolnym i oddziale klasowym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor, wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog, obsługa

Cały rok

 

 

II.             KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Sabina Wiśniewska, Anna Figura

14 września 2016 r.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor Wychowawcy klas

14 – 16 września 2016r.

Akcja sprzątania świata

Ewelina Wejer, wychowawcy

17 września 2016 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Nauczyciel historii

… września 2016 r.

Święto pieczonego ziemniaka

Dzień Języka Kaszubskiego

Sołtys wsi Kamienica Królewska oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej i nauczyciele: Sabina Wiśniewska, Grażyna Dawidowska, Iwona Furman, Anna Figura, Bartek Leszk, Wioletta Winczewska, wszyscy pozostali nauczyciele

30 września 2016 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Wychowawcy, samorząd

14  października

 

 

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Wioletta Winczewska, Daria Sobisz

Eliza Piotrowska, Bartłomiej Leszk, Iwona Furman

Aleksandra Kamińska Tatiana Szuta Wejer Alina Treder

16 października

Obchody Dnia Papieskiego

Ks. Andrzej Piernikarczyk,  Grażyna Dawidowska

14 października 2016 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Dorota Miotk

1 listopada

Wszystkich Świętych

 

11 listopada

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wychowawcy kl IV-VI

 

21, 22, 23 listopada 2016 r.

Próbne egzaminy gimnazjalne i

n-le przedmiotów, wychowawca

30 listopada

Andrzejki szkolne

Wychowawcy klas

14 grudnia 2016 r.

Dni otwarte

Kiermasz świąteczny

3 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

Wychowawcy klas 0- III sp

… grudnia 2016 r.

Wigilia dla starszych

Kolo Gospodyń, szkoła

22 grudnia 2016 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

Wychowawcy klas

22 grudnia 2016 r.

Jasełka

Nauczyciele klas 0-III

23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

      styczeń

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

Bal: wychowawcy klas

,, 0” - III

14 grudnia 2016 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych proponownych

Nauczyciele

11 luty 2017 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Nauczyciele klas 0-III; IV-VI sp i I-III GIM,  wszyscy chętni nauczyciele Koło Gospodyń wiejskich, Sołectwo

11 styczeń 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

16-29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

 

Luty

Wolontariat

Bartłomiej Leszk

 

8 marca 2016 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Samorząd szkolny

3 5 kwietnia 2017 r.

Rekolekcje szkolne

Ks. Andrzej Piernikarczyk; p. Grażyna Dawidowska, wychowawcy,  nauczyciele

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Ziemi

 Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Ewelina Wejer

Samorząd uczniowski

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna Przerwa świąteczna

 

29 marca 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Kiermasz świąteczny, nauczyciele sztuki

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

Egzaminy gimnazjalne

Wychowawca, dyrektor

Maj 2017 r.

Dni języków obcych i języka kaszubskiego

Sabina Wiśniewska

Katarzyna Konkel

Anna Figura

Wioleta Winczewska

Grażyna Dawidowska

      23  maja 2017r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

Dyrektor, nauczyciele

17  maja 2017 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

7 czerwca 2017 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki i Dniem Ojca

Wychowawcy klas ,, 0’’ - III

Maj – Czerwiec 2017 r.

Przystań Żeglarska ,,Wiking’’

„Tydzień Żeglarski”

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Wychowawcy klas IV-VI i I-III Gim oraz wszyscy nauczyciele

11 czerwca  2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Festyn rodzinny

Sabina Wiśniewska, Anna Figura Koło Gospodyń wiejskich, nauczyciele

czerwiec 2017 r.

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych

dyrektor

14 czerwca 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Dzień Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kiermasz podręczników

- biblioteka

Nauczyciele opiekunowie projektów

19 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

Czerwiec 2017 r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianie

dyrektor

24–27 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

dyrektor

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Oriana Górska, Anna Naczk,Anna Figura, Sabina Wiśniewska; Renata Gojtowska; Bartłomiej Leszk; Łukasz Jurga

Czerwiec/lipiec 2017 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

dyrektor

Lipiec 2017 r.

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor, opiekun stażu

Sierpień 2017 r.

Egzaminy poprawkowe

Dyrektor nauczyciele

 

 

 

III.          HARMONOGRAM KONKURSÓW

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/17 [1]

uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty, na rok szkolny 2016/2017

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Adres strony www

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
 w Warszawie

www.omg.edu.pl

17 października 2016 r

14 stycznia 2017 r.

25-26 marca 2017 r.

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

www.wsjo.pl/podstrony/?id=65

14-30/11/2016

09/01-28/02/2017

30/03-07/04/2017

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

http://oig.edu.pl/

od 7 listopada 2016 do 16 stycznia 2017

18 marzec 2017

19-21 maja 2017

Historia

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Polskie Towarzystwo Historyczne

www.olimpiadahistoryczna.pl

05-28/10/2016

03,09-10/12/2016

02-04/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo konkursy zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty zgodnie z załączonym harmonogramem do niniejszego planu pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

konkursy dla szkół podstawowych - język polski - , matematyka – , język angielski –

konkursy dla gimnazjów - język polski - , język angielski -, język niemiecki – , historia - , biologia - , geografia - , matematyka - , fizyka, chemia , informatyka

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

LP

Terminy spotkania z rodzicami

tematyka

1

14.09.2016 r. godz. 17:00

Organizacyjne, wybory do Rady Rodziców

2

26.10.2016 r. godz. 17:00

Informacyjne

3

14.12.2016 r. godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach kiermasz świąteczny

4

29.03.2017 r. godz. 18:00

Informacyjne kiermasz świąteczny

5

17.05.2017 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

         Wszystkich Świętych – 1 listopada,

         Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,

         Boże Narodzenie – 23 grudnia 2016 r. – 02 stycznia 2017 r.,

         Nowy Rok – 1 stycznia,

         Trzech Króli – 6 stycznia,

         Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r.,

         Przerwa Wielkanocna – 13-18 kwietnia 2016 r.,

         Egzamin gimnazjalny - 19-21 kwietnia 2017 r.,

         Święto Pracy – 1 maja,

         Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja,

            Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

31.10.2016 r.

19-21.04.2017 r.

2.05.2017 r.

16.06.2017 r.

 IV.          HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

23 sierpnia 2016

Inauguracyjne przed rokiem szkolnym 2016-2017

2.

14 września 2016

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

3.

26 października 2016

Szkoleniowe i organizacyjne. przypomnienie i modyfikacja procedur egzaminacyjnych – powołanie komisji na próbny egzamin

4.

14 grudzień 2016

Sprawy bieżące (Informacja o proponowanych ocenach końcowych)

5.

11 styczeń 2017

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły – powołanie komisji na egzamin gimnazjalny.

6.

15 marzec 2017

Szkoleniowe egzamin gimnazjalny – tematyka aktualna dla szkoły

7.

17 maja 2017

Sprawy bieżące. Informacja o proponowanych ocenach końcowych.

8.

19 czerwiec 2017

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017[1]  Terminy planowane przez Organizatorów