SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

 

 

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393)

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

  • Statut Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej .

  • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Plan opracowany został w oparciu o:                                                                          
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

1.      Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

2.      Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

 

Cele do zrealizowania i główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/2018:

 

1.       stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu edukacji)

2.      Skuteczne wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznych.

3.      Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym.

4.      Powszechne i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej oraz nauka programowania.

5.      Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego.

6.      Poprawa komunikacji między szkołą a rodzicami.

7.      Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

8.      Zapewnienie warunków do nauki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9.      Atrakcyjność zajęć świetlicowych.

Dalszego doskonalenia wymaga:

10.  indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod pracy przez nauczycieli,

11.  dokonywanie ewaluacji zajęć przez wszystkich nauczycieli,

12.  systematyczność oceniania, szczególnie na początku roku szkolnego.

13.  Stosowanie oceniania kształtującego rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i zaangażowania.

14.  Szczegółowe zaplanowanie i dostosowanie do wieku uczniów zajęć świetlicowych.

Zalecenia w zakresie zajęć wspierających dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce:

1. Wypracować sposoby zachęcania rodziców uczniów do angażowania się

w życie szkoły i własnych uczniów oraz polepszenie frekwencji na zebraniach

z rodzicami oraz konsultacjach z nauczycielami.

2.      Wzmocnić współpracę pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia z tym samym dzieckiem, w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

3.      W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy zorganizować dodatkowe zajęcia wspomagające dla tych uczniów, którzy szczególnie tego potrzebują.

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Spis treści zawartych w planie

 

I.           Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

II.        Kalendarium szkolne.

III.     Harmonogram imprez szkolnych.

IV.     Harmonogram wycieczek.

V.        Harmonogram konkursów.

VI.     Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

VII.  Harmonogram spotkań z rodzicami

 

 

I.                PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

Do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie  egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor, przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor, szkoły

według harmonogramu

Kontynuacja działań w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - programowanie

Koordynator, nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

Przestrzeganie przepisów dotyczących nauki języka kaszubskiego

Zespół zadaniowy, dyrektor, nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny

Kontynuacja projektu OTWARTA SZKOŁA

Wszyscy nauczyciel, zespół

Cały rok szkolny

 

 

Wychowanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Kształcenie tożsamości regionalnej związanej z historią Kaszub i językiem kaszubskim

Nauczyciele języka kaszubskiego, regionaliści, wychowawcy

Cały rok

Edukacja czytelnicza i medialna

Nauczyciel bibliotekarz i animator centrum multimedialnego

cały rok

Przedsiębiorczość i finanse

nauczyciele

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny, zespoły zadaniowe

cały rok

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym adaptacji w środowisku szkolnym i oddziale klasowym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor, wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog, obsługa

Cały rok

 

II.             KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Krystyna Borek, Ewelina Wejer

15 września 2017 r.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, Wychowawcy klas

18 - 22 września 2017 r.

Akcja sprzątania świata

Ewelina Wejer, wychowawcy

17 września 2017 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Nauczyciel historii

18-22 września 2017 r.

Święto pieczonego ziemniaka

Dzień Języka Kaszubskiego

Tydzień żeglarski

Sołtys wsi Kamienica Królewska oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej i nauczyciele: Sabina Wiśniewska, Grażyna Dawidowska, Iwona Furman, Anna Figura, Bartek Leszk, Wioletta Winczewska, wszyscy pozostali nauczyciele

25 – 29 września 2017 r.

Tydzień matematyki

Nauczyciele matematyki

30 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Wychowawcy, samorząd

5 października 2017 r.

Spotkanie z Biskupem

 

14  października

 

 

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Wioletta Winczewska,

Eliza Piotrowska, Bartłomiej Leszk, Iwona Furman

Aleksandra Kamińska , Alina Treder

16 października

Obchody Dnia Papieskiego

Ks. Andrzej Piernikarczyk,  Grażyna Dawidowska

13 października 2017 r. 10:00

Ślubowanie klas pierwszych

Alina Treder

1 listopada

Wszystkich Świętych

 

11 listopada

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wychowawcy kl IV-VII

 

22, 23, 24 listopada 2017 r.

Próbne egzaminy gimnazjalne  

n-le przedmiotów, wychowawca

30 listopada

Andrzejki szkolne

Wychowawcy klas

9 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

Kiermasz świąteczny

Wychowawcy klas 0- III sp

 

17 grudnia 2017 r.

Wigilia dla starszych

Koło Gospodyń, szkoła

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

Wychowawcy klas

22 grudnia 2017 r.

Jasełka

Nauczyciele klas 0-III

23 grudnia – 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

      styczeń

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

Bal: wychowawcy klas

,, 0” - III

2 stycznia 2018 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych proponownych

Nauczyciele

3 stycznia 2018 r.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, Wychowawcy klas

24 styczeń 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

28 stycznia 2018 r. (niedziela)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Nauczyciele klas 0-III; IV-VI sp i I-III GIM,  wszyscy chętni nauczyciele Koło Gospodyń wiejskich, Sołectwo

29 stycznia – 11 luty 2018 r.

Ferie zimowe

 

Luty

Wolontariat

Bartłomiej Leszk

 

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Samorząd szkolny

12 marca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Kiermasz świąteczny, nauczyciele sztuki

19 21 marca 2018 r.

Rekolekcje szkolne

Ks. Andrzej Piernikarczyk; p. Grażyna Dawidowska, wychowawcy,  nauczyciele

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Ziemi

 Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Ewelina Wejer

Samorząd uczniowski

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna Przerwa świąteczna

 

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Egzaminy gimnazjalne

Wychowawca, dyrektor

     16  maja 2018 r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

Dyrektor, nauczyciele

16  maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

30 Maj 2018 r.

Dni języków obcych i języka kaszubskiego

Sabina Wiśniewska

Małgorzata Domaros

Anna Figura

Wioleta Winczewska

Grażyna Dawidowska

5 czerwca 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

Wychowawcy klas ,, 0’’ - III

Maj – Czerwiec 2018 r.

Przystań Żeglarska ,,Wiking’’

„Tydzień Żeglarski”

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Wychowawcy klas IV-VI i I-III Gim oraz wszyscy nauczyciele

10 czerwca  2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Festyn rodzinny

Sabina Wiśniewska, Anna Figura Koło Gospodyń wiejskich, nauczyciele

4,5,6 czerwiec 2018 r.

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych

dyrektor

13 czerwca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Dzień Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kiermasz podręczników

- biblioteka

Nauczyciele opiekunowie projektów

15 czerwca 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

21 czerwca 2018 r.

Pożegnanie gimnazjum 16:00

 

Czerwiec 2018 r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianie

dyrektor

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Oriana Górska, Anna Naczk, Anna Figura, Sabina Wiśniewska; Bartłomiej Leszk; Dominika Formela

21-23 czerwca 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

dyrektor

Czerwiec/lipiec 2018 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

dyrektor

Lipiec 2018 r.

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor, opiekun stażu

Sierpień 2018 r.

Egzaminy poprawkowe

Dyrektor nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.          HARMONOGRAM KONKURSÓW

 

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych

 

Termin eliminacji

Imię i Nazwisko Przewodniczącego WKK e-mail / tel.

Lp.

Nazwa

konkursu

szkolnych

rejonowych

wojewódzkich

1.

Język polski

24.11.2017

godz. 14:00

26.01.2018

godz. 14:00

02.03.2018

godz. 12:00

Anna Konkolewska

j.polski_gim@cen.gda.pl

tel. 58 34 04 118

2.

Język angielski

27.10.2017

godz. 14:00

30.11.2017

godz. 14:00

23.02.2018

godz. 12:00

Zofia Błońska

zofia.blonska@wp.pl

tel. 58 341 86 13

3.

Język niemiecki

31.10.2017

godz. 14:00

23.01.2018

godz. 14:00

05.03.2018

godz. 12:00

Marta Młyńska

j.niemiecki_gim@cen.gda.pl

tel. 667 171 287

4.

Historia

03.11.2017

godz. 14:00

01.12.2017

godz. 14:00

16.02.2018

godz. 12:00

Maciej Raczyński

maciejr@poczta.onet.pl

tel. 58 341 86 13

5.

Biologia

17.11.2017

godz. 14:00

12.01.2018

godz. 14:00

01.03.2018

godz. 12:00

Magdalena Urbaś biologia_gim@cen.gda.pl

tel. 58 34 04 122

6.

Geografia

20.10.2017

godz. 13:00

15.12.2017

godz. 13:00

19.02.2018

godz. 12:00

Ewa Tuz

geografia.trabki@gmail.com

tel. 58 682 87 30

7.

Matematyka

23.11.2017

godz. 14:00

25.01.2018

godz. 14:00

08.03.2018

godz. 12:00

Bożena Zawistowska

zawistowska.matma@gmail.com

tel. 692 400 126 po godz. 14:00

8.

Fizyka

08.11.2017

godz. 13:00

10.01.2018

godz. 13:00

14.03.2018

godz. 12:00

Iwona Zielińska

iwazielez2@wp.pl

tel. 58 682 36 10

9.

Chemia

14.11.2017

godz. 14:00

17.01.2018

godz. 13:00

06.03.2018

godz. 12:00

Jolanta Sawicka

chemia_gim@cen.gda.pl

jolanta.sawicka@cen.gda.pl

tel. 58 34 04 124

10.

Informatyka

16.11.2017

godz. 14:00

18.01.2018

godz. 14:00

15.03.2018

godz. 12:00

Jacek Gawroński

ki.pomorskie@gmail.com

tel. 58 342 59 15

 

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin eliminacji

Imię i Nazwisko Przewodniczącego WKK e-mail / tel.

Lp.

Nazwa

konkursu

szkolnych

rejonowych

wojewódzkich

1.

Język polski

27.10.2017 r.

godz. 14:00

01.12.2017

r.godz.14:00

16.02.2018 r.

godz. 12:00

Anna Konkolewska

-

j.polski_sp@cen.gda.pl

Tel. 58 34 04 118

 

2.

Język angielski

26.10.2017 r.

godz. 14:00

30.11.2017 r.

godz. 14:00

15.02.2018 r.

godz. 12:00

Dorota Suchacz

-

j.angielski_sp@cen.gda.pl

Tel. +48 697 987 283

3.

Matematyka

25.10.2017 r.

godz. 14:00

09.01.2018 r.

godz. 14:00

27.02.2018 r.

godz.14:00

Alina Wandtke

matematyka.katolik@gmail.com

Tel. 58

665 42 80

 

 

konkursy dla szkół podstawowych - język polski - , matematyka – , język angielski –

konkursy dla gimnazjów - język polski - , język angielski -, język niemiecki – , historia - , biologia - , geografia - , matematyka - , fizyka, chemia , informatyka

 

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

LP

Terminy spotkania z rodzicami

tematyka

1

15.09.2017 r. godz. 17:00

Organizacyjne, wybory do Rady Rodziców

2

08.11.2017 r. godz. 18:00

Informacyjne

3

03.01.2018 r. godz. 18:00

Informacja o proponowanych ocenach

4

14.03.2018 r. godz. 18:00

Informacyjne kiermasz świąteczny

5

16.05.2018 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

         Wszystkich Świętych – 1 listopada,

         Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,

         Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia,

         Nowy Rok – 1 stycznia,

         Trzech Króli – 6 stycznia,

         Ferie zimowe - 29 stycznia – 11 luty 2018 r.,

         Przerwa Wielkanocna – 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.,

         Egzamin gimnazjalny - 18-20 kwietnia 2018 r.,

         Święto Pracy – 1 maja,

         Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja,

            Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

 

18 -20.04.2018 r. - przedszkole - pracuje, szkoła podstawowa i gimnazjum wolne

30.04.2018 r.

2 – 4.05.2018 r.

1.06.2018 r.

 

IV.          HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

30 sierpinia 2017

Inauguracyjne przed rokiem szkolnym 2017/2018

1.

15 września 2017

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

2.

8 listopada 2017

Szkoleniowe i organizacyjne. przypomnienie i modyfikacja procedur egzaminacyjnych – powołanie komisji na próbny egzamin

3.

3 stycznia 2018

Sprawy bieżące (Informacja o proponowanych ocenach końcowych)

4.

24 stycznia 2018

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły – powołanie komisji na egzamin gimnazjalny.

6.

14 marca 2018

Szkoleniowe egzamin gimnazjalny – tematyka aktualna dla szkoły

7.

16 maja 2018

Sprawy bieżące. Informacja o proponowanych ocenach końcowych.

8.

15 czerwca 2018

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Terminy spotkań do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej – Iwona Koszałka - Arent