ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 058- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci
Otwarci na zmiany
 

Przydatne linki:

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Reklama

 

Konkurs "Otwarci na zmiany"

Działania podjęte wspólnie z Urzędem Gminy Sierakowice

mające na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci 5-letnich

projekt „Świat zabawy – światem nauki” finansowany z EFS.

OPIS PROJEKTU

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej to szkoła podstawowa i gimnazjum. Jesteśmy małą szkołą położoną w sercu „Szwajcarii Kaszubskiej”. Nasze dzieci mieszkają w najpiękniejszym miejscu na ziemi, w otoczeniu bogatych w runo lasów, jezior pełnych ryb. Uczniowie są bardzo ambitni, wiedzą, że tylko nauką i sumienną pracą mogą zdobyć dobre wykształcenie i w przyszłości znaleźć dobrą pracę.

Największą obawą związaną z wprowadzeniem nowej podstawy programowe i obniżeniem wieku szkolnego, stanowiły finanse. Organ prowadzący nie przewidział w budżecie dodatkowych środków potrzebnych do przystosowania chociażby lokali, na potrzeby najmłodszych uczniów. Szansą było przygotowanie projektu o dofinansowanie ze środków EFS.

Już w styczniu 2009 roku zrobiliśmy rekonesans wśród rodziców naszych uczniów i zapytaliśmy bezpośrednio o ich opinię na temat obniżenia wieku szkolnego i realizację nowej podstawy programowej przez najmłodsze dzieci. Sytuacja medialna dotyczące tej kwestii, w owym czasie, nie była korzystna dla proponowanych przez Ministerstwo zmian.

Zaryzykowaliśmy i zorganizowaliśmy dla rodziców dzieci z rocznika 2004 i 2005 spotkania bezpośrednie. Frekwencja była 100 %. Pierwsze spotkanie miało charakter typowo informacyjny. Wyjaśniliśmy rodzicom rzetelnie na czym ma polegać obniżenie wieku szkolnego i jakie są założenia nowej podstawy programowej. Rodzice wysłuchali wszystkich informacji z zainteresowaniem i zrozumieniem. Z przeprowadzonej ankiety dowiedzieliśmy się, że w 92 % popierają projekt zmian i są gotowi posłać swoje dzieci do szkoły w wieku 5 lat. Było to dla nas ogromnym zaskoczeniem, gdyż zupełnie nie pokrywało się z informacjami podawanymi w mediach i toczącymi się publicznie debatami. Nasi rodzice byli ZA!, więc należało przystąpić do konkretnego działania: zdobycie środków, przygotowanie pomieszczeń na przyjęcie dzieci do oddziału zerowego 5-latków.

Nauczyciele opracowali własny program pracy w oddziale zerowym dla dzieci 5-letnich, oparty o treści nowej podstawy programowej.

Wspólnie z Urzędem Gminy Sierakowice – naszym organem prowadzącym- przystąpiliśmy do napisania wniosku o dofinansowanie utworzenia oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5-letnich w 5 szkołach w gminie.

Finansowanie z funduszy pochodzących z projektu pokryło:

·         Remont sal lekcyjnych

·         Wyposażenie w meble

·         Zakup pomocy dydaktycznych

·         Zakup podręczników dla uczniów i wszystkich przyborów potrzebnych do pracy

·         Posiłek regeneracyjny (II śniadanie + owoc) dla wszystkich dzieci

·         Koszty związane z wynagrodzeniem wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi (nauczyciel opiekun, logopeda, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego i terapii pedagogicznej).

·         Szkolenia dla rodziców i warsztaty dla rodziców.

Podstawą udanej pracy i osiągnięcia przez dzieci sukcesu było znalezienie doświadczonego nauczyciela do pracy z dziećmi 5 – letnimi. Uznałam, że jest to najważniejszy okres w życiu szkolnym małego ucznia i w dużej mierze jego sukces będzie zależał od początkowych doświadczeń edukacyjnych. Poszukiwania zostały zwieńczone sukcesem. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem i niezwykle ciepły w kontaktach z dziećmi.

Kolejnym pomysłem było znalezienie nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi najmłodszymi. Projekt nie przewidywał finansowania takiego stanowiska, więc należało gdzie indziej poszukać środków. Złożyłam wniosek do Urzędu Pracy z prośbą o przyznanie stażu dla osoby bezrobotnej na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolny 5 – Latków. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od września rozpoczęła pracę studentka nauczania zintegrowanego jako stażystka.

Odział funkcjonuje bardzo sprawnie. Dzieci rozwijają się wspaniale, ku uciesze szkoły i zadowoleniu rodziców. W trakcie pracy prowadzimy również diagnozę rozwoju naszych podopiecznych. Na bieżąco oceniamy ich możliwości i postępy. W pierwszych dwóch miesiącach pracy u każdego dziecka nastąpił ogromny przyrost umiejętności, wszystkie dzieci zaadoptowały się w grupie rówieśniczej.

Zabawnym akcentem funkcjonowania naszego oddziału niech będzie informacja o uczniu, który w dni wolne od nauki, musi przyjść z mamą do szkoły, aby na własne oczy przekonać się, że tego dnia szkoła jest zamknięta. Niech tez zabawny epizod z życia naszych maluszków, będzie dowodem na słuszność naszych działań.

     

1 wrzesień 2009 r. Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

 

       

Zajęcia z rytmiki

     

Malarstwo

1.     Inspiracja opracowania programu

Ø  1% dzieci z Kamienicy Królewskiej uczęszczający do przedszkola znajdującego się w Sierakowicach.

Ø  Informacja od rodziców o dzieciach spędzających czas przeważnie przed telewizorem.

Ø  Brak funduszy w budżecie domowym na posyłanie (wożenie) dzieci do przedszkola do Sierakowic.

Ø  Reforma systemu oświaty zakładająca obniżenie wieku szkolnego.

Ø  Wynik ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci 4 i 5 – cio letnich, będąca informacją o tym, że rodzice bardzo chętnie posyłaliby swoje dzieci do szkoły gdyby była taka możliwość. 

2.     Cele programu

Ø  Stworzenie przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej oddziału przedszkolnego dla dzieci z rocznika 2004 i 2005 przez okres 2 lat – okres przejściowy przed całkowitym, wprowadzeniem obniżonego wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Ø  Rozwijanie umiejętności i sprawności dzieci przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Adaptacja dzieci w społeczności rówieśniczej.

Ø  Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego.

Ø  Zakup wyposażenia i pomocy naukowych na potrzeby najmłodszych dzieci.

Ø  Pozyskanie środków dzięki przygotowanemu projektowi o sfinansowanie działań z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

3.     Działania szczegółowe

Ø  Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów na temat zainteresowania posyłaniem dzieci do oddziału przedszkolnego.

Ø  Zorganizowanie cyklu spotkań edukacyjnych dla rodziców:

·         Przedstawienie założeń reformy oświaty dotyczących obniżenia wieku szkolnego.

·         Zasady pracy i rozwoju dziecka w oddziałach przedszkolnych.

·         Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej.

Ø  Udział w spotkaniach w Urzędzie Gminy i praca nad opracowaniem projektu „Świat zabawy – światem nauki”.

Ø  Zakwalifikowanie się wniosku i uzyskanie dofinansowania ze środków EFS na utworzenie oddziałów przedszkolnych.

Ø  Przygotowanie i generalny remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego.

Ø  Zakup wyposażenia.

Ø  Powołanie komisji do spraw wyłonienia osób, które podejmą pracę w oddziale przedszkolnym.

Ø  Rekrutacja uczestników projektu.

Ø  Inauguracja pracy.

4.     Analiza uzyskanych pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Ø  Objęcie edukacją przedszkolną 95 % dzieci z rocznika 2004 w roku szkolnym 2009/2010.

Ø  Lepsze przygotowanie dzieci najmłodszych do podjęcia edukacji szkolnej.

Ø  Możliwość kształcenia wszystkich obszarów rozwoju dziecka dzięki nowoczesnym pomocom i środkom dydaktycznym.

Ø  Przeprowadzenie analizy postępów dzieci w nauce, umożliwiające wyznaczenie dalszego kierunku rozwoju.

Ø  Organizowanie darmowych posiłków dla dzieci przedszkolnych.

 

5.   Wpływ podjętych działań na doskonalenie pracy własnej

Ø  Doskonalenie jakości przygotowywanych wniosków na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Ø  Czynny udział w negocjacjach przetargowych – zdobycie nowego doświadczenia.

Ø  Udział w pracach nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie z EFS.

Ø  Weryfikacja przydatności do zawodu osób starających się o pracę.

Ø  Prowadzenie spotkania informacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli pracujących w projekcie na temat „Organizacji pracy w oddziałach przedszkolnych działających w ramach gminnego projektu „Świat zabawy – światem nauki.”

 

6.   Wpływ podjętych działań na podniesienie jakości pracy szkoły

Ø  Zorganizowano zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego:

·         Zajęcia ogólne 22 h/ tydzień

·         Rytmika 1 h/ tydzień

·         Logopedia 2 h / tydzień

·         Rewalidacja indywidualna 2 h / tydzień

·         Język angielski 1 h / tydzień

Ø  Wszystkie dzieci otrzymały bezpłatne podręczniki i pomoce.

Ø  Wszystkie dzieci zostały objęte dożywianiem (śniadanie i owoc) oraz jednym ciepłym posiłkiem – nieodpłatnie.

Ø  Wyremontowano budynek „małej szkoły”.

Ø  Wymieniono stolarkę okienną.

Ø  Zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych: meble, stoliki i krzesełka, dywan do zabaw ruchowych.

Ø  Zakupiono wszystkie artykuły papiernicze do pracy z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

Ø  Zakupiono komputer do pracy w czasie zajęć logopedycznych łącznie z oprogramowaniem.

Ø  Wyposażono pomieszczenie w nowoczesne zabawki.

 Opracowała:

Hanna Subkowska-Wójcik

ANALIZA  MATERIAŁU  ANKIETOWEGO

W miesiącu listopadzie br. opracowano i przeprowadzono ankietę mającą  na celu zebranie opinii rodziców na temat przebiegu i celowości wprowadzonego w bieżącym roku szkolnym programu „Świat zabawy światem nauki”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w wieku przedszkolnym.  Ankieta była anonimowa. Przebadano grupę  rodziców (dzieci cztero-  i pięcioletnich)  liczącą  16 osób.

Analiza ankiety

Na pytanie 1 i 2 (Czy Pani/Pan jest zadowolona z klasy „O”, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko? oraz: Czy Pani/Pana dziecko chętnie chodzi do szkoły? ) 100% ankietowanych zarówno na jedno jak i drugie pytanie wybrało  odpowiedź: „tak”. Można stwierdzić,  że wszyscy rodzice są zadowoleni z utworzenia klasy przedszkolnej, do której posyłają swoje dzieci oraz stwierdzają, że  ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.

 Pytanie 3 i 4 (Czy według Pani/Pana dzięki realizacji aktualnego programu dziecko posiada coraz większe wiadomości i umiejętności: humanistyczne, matematyczne, lingwistyczne i muzyczne? oraz: Czy Pani/Pana zdaniem  pobyt dziecka w klasie przedszkolnej sprzyja rozwojowi kulturalnemu  i społecznemu?) miało celu zasięgnięcie opinii rodziców na temat: czy dzięki realizacji aktualnego programu można zaobserwować pozytywne zmiany  zachodzące  w dziecku na poziomie intelektualnym , kulturalnym i społecznym. 

Tabela 1

Rozwój intelektualny, kulturalny i społeczny dziecka

 

nr pytania

badany obszar

(wiadomości                        i umiejętności)

odpowiedzi

tak

nie

ilość

%

ilość

%

 

3

humanistyczne

16

100

-

-

matematyczne

16

100

-

-

lingwistyczne

15

93,75

1

6,25

muzyczne

16

100

-

-

4

rozwój kulturalny

16

100

 

 

rozwój społeczny

16

100

 

 

Zestawienie odpowiedzi ankietowanych osób pozwala jednoznacznie stwierdzić,             że u dzieci można zaobserwować  zmiany pozytywne w badanych obszarach. 100% rodziców twierdzi, że dzieci wzbogaciły swoje wiadomości i umiejętności  humanistyczne, matematyczne i muzyczne. Można u nich również zaobserwować pozytywne zmiany               w zachowaniu i uspołecznieniu. 93,7% rodziców podkreśla, że dzieci posiadają coraz większe wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego.   Jedno dziecko (6,25%)  posiada głębszy zasób wiedzy z tej dziedziny, ponieważ wcześniej uczyło się  języka obcego.

Także 100% rodziców wyraża zadowolenie z dodatkowej oferty edukacyjnej – języka angielskiego, rytmiki, zajęć terapeutycznych i logopedycznych. (pytanie 5: Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z oferty zajęć dodatkowych w klasie przedszkolnej?)

 Pytanie 6 i 7 ankiety pozwoliło uzyskać informacje na temat adaptacji i frekwencji oraz przyczyn opuszczania zajęć przez dzieci  w klasie przedszkolnej. (Czy Pani/Pana dziecko miało trudności z adaptacją w szkole? Czy Pani/Pana dziecko często opuszcza klasę przedszkolną?)

 Tabela 2

Adaptacja i frekwencja

nr pytania

badany obszar

odpowiedzi

tak

nie

ilość

%

ilość

%

6

 

adaptacja

4

25

13

75

7

frekwencja

3

18,75

14

81,25

 

 

 

 

Z zestawienia odpowiedzi osób ankietowanych wynika, że 4 dzieci (25%) miało trudności z adaptacją w szkole. Zajęcia w klasie przedszkolnej często opuszcza 3 dzieci co stanowi 18,75%. Przyczyną niskiej frekwencji u tych dzieci są choroby (w 2 przypadkach) i częste wyjazdy matki jednego dziecka.

Na pytanie 8: Czy Pani/Pana zdaniem oddział przedszkolny  dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole?- wszyscy badani rodzice (100%) udzielili twierdzącej odpowiedzi.

Celem pytań: 9 i 10 była ocena relacji pomiędzy nauczycielem-wychowawcą a rodzicami. (Kontakty z nauczycielką ocenia Pani/Pan jako: dobre, przeciętne, złe? Czy Pani/Pan ma zaufanie do wychowawcy opiekującego się dzieckiem? -tak; -nie )

Kontakty i zaufanie do wychowawcy

Z ankiety wynika, że 93,75% rodziców ma dobre kontakty z nauczycielem, a 6,25% (1 osoba) ocenia kontakty z nauczycielem jako przeciętne. Zaufanie do wychowawcy ma 100% ankietowanych.

Na pytanie: Co najchętniej lubi  robić Pani/Pana dziecko w wolnym czasie w domu? rodzice odpowiedzieli następująco:

Tabela 3

Wolny czas dziecka

 

nr pytania

rodzaj zajęcia

odpowiedzi

ilość

%

11

oglądanie telewizji

10

62,5

słuchanie bajek

8

50

granie na komputerze

5

31,25

przebywanie z kolegami

5

31,25

bawienie się zabawkami

12

75

kolorowanie, malowanie itp.

13

81,25

inne zabawy

-

-

 W czasie wolnym dzieci najchętniej zajmują się kolorowaniem, malowaniem                (81,25 %);  bawią się zabawkami – 75%;  następnie – 62,5%  dzieci spędza czas przed telewizorem;  50% dzieci lubi słuchać bajek i na ostatnim miejscu – 31,25% dzieci wykorzystuje gry komputerowe i lubi przebywać z kolegami.

Tabela 5

Towarzystwo dziecka

nr pytania

rodzaj towarzystwa dziecka

odpowiedzi

ilość

%

 12

samo

1

6,25

rówieśnicy

15

93,75

starsze dzieci

6

37,5

dorośli

7

43,75

                        Ankieta również wykazała (pytanie 12: Pani/Pana dziecko lubi przebywać: -samo;                -z rówieśnikami; -ze starszymi dziećmi; -z dorosłymi?), że dzieci najchętniej lubią przebywać w towarzystwie rówieśników (93,75%); następnie - dorosłych (43,75%) i starszych dzieci – 37,5%. Tylko jedno dziecko (6,25%) lubi spędzać czas w samotności.

            Podsumowując zebrany materiał badawczy można stwierdzić, że rodzice są zadowoleni z utworzenia i funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Dzieci chętnie przychodzą do szkoły i  uczestniczą w zajęciach. Rodzice stwierdzają, że realizowany program podczas zajęć edukacyjnych ma korzystny wpływ na rozwój intelektualny, kulturalny i społeczny ich dzieci. Wyrażają również zadowolenie z zaproponowanej i realizowanej oferty zajęć dodatkowych. Mają zaufanie do nauczycieli i wychowawcy, co jest bardzo istotne we wspólnej pracy nad dzieckiem. Sposób spędzania wolnego czasu w domu przez dziecko, nasuwa wnioski, że zajęcia prowadzone w klasie przedszkolnej wychodzą naprzeciw zainteresowaniom dzieci. Oddział przedszkolny także zaspokaja potrzeby dziecka w zakresie przebywania w grupie rówieśników.

Opracowała

Urszula Baska