ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 058- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Przydatne linki:

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interklasa

Szkoła z Klasą

 

 

„Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice”

 

Matematyka w przestrzeni gospodarczej i jej praktyczne zastosowanie”

 

W czasie realizacji projektu uczniowie poszukują zastosowania matematyki w wybranych gałęziach przestrzeni gospodarczej, zwłaszcza w budownictwie i handlu.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy edukacyjne – do sklepów meblowych w Lęborku, do fabryki mebli JTMebel w Kartuzach oraz centrum handlowego IKEA w Gdańsku. Na każdym z tych wyjazdów szukaliśmy inspiracji do wykonania aranżacji swojego pokoju bądź mieszkania. Robiliśmy również kalkulację kosztów.

Cele edukacyjne projektu:

- pokazanie związku matematyki z wybranymi działami przestrzeni gospodarczej i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie,

- doskonalenie umiejętności planowania prac i zakupów,

- wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego,

- nabywanie umiejętności opisywania otaczającej rzeczywistości w języku matematyki,

- rozwijanie kreatywności i aktywności uczniów,

- uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w gimnazjum

Cele projektu:

- Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.

- Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych, rysunków i wykresów w sytuacjach związanych z życiem codziennym.

- Analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych.

- Wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania.

- Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

- Doskonalenie sprawności rachunkowej.

- Przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych.

- Wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia.


"Stan środowiska naturalnego - zjawiska przyrodnicze i postawy człowieka"

Projekt ma na celu rozszerzenie wiadomości oraz zainteresowań z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród uczniów. Poprzez stosowanie ciekawych form i metod pracy można skuteczniej kształtować postawy młodzieży zgodne z etyką ekologiczną.

CELE I TREŚCI

Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania:

 • wskazywanie przykładów niekorzystnych zmian zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze w skutek działalności człowieka,

 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń dotyczących wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta,

 • interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń,

 • umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

 • docieranie do różnych źródeł wiedzy ekologicznej i jej interpretacja,

 • wskazywanie pozytywnych przykładów działania w zakresie ochrony środowiska.

 • krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska,

 • zapoznanie z technologią uzdatniania wody oraz obecnymi problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów,

 • zapoznanie uczniów z metodami oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

W ramach zajęć odbyły się wyjazdy edukacyjne do Urzędu Gminy w Sierakowicach, na Uniwersytet Gdański ,,Noc Biologów 2017’’ oraz warsztaty chemiczno-biologiczne w I LO w Lęborku.

 

"Zajęcia logopedyczne"

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim;

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Wdrażanie uczniów do twórczej aktywności słownej, wzbogacenie słownictwa

 • Usprawnienie techniki czytania i pisania.

"Informatyka- tworzenie przydatnych w  życiu codziennym aplikacji"

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach po dziesięć osób we wtorki i w czwartki. Celem zajęć jest:


1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym

2. Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej.
4. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie
do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.
5. Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie.
6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia.

 

"Bezpieczeństwo w sieci i aspekty prawne korzystania z jej zasobów"

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na dziewiątej godzinie lekcyjnej. Uczęszcza na nie 12 osób.

Celem zajęć jest:

 1. Wyposażanie uczniów w wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami.

 2. Ukazanie, w jaki sposób Internet jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.

 3. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania odpowiednich informacji.

 4. Poznanie zagrożeń, jakie niesie z sobą Internet oraz sposobów ich unikania.

 5. Kształcenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

 6. Kształtowanie szacunku do cudzej własności intelektualnej, przestrzegania praw autorskich.

 7. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera

 8. Wykorzystywanie multimedialnych nośników informacji

 9. Rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych

 10. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną

 11. Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą.

 12. Przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii informacyjnej: odróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazji, dobra od zła

 13. Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki

"Efekt naszej pracy"

Język angielski - porozumiewanie się w wybranych sytuacjach życia codziennego”

Cele projektu:

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych na podane tematy;

 • Kształcenie umiejętności reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych;

 • Doskonalenie integrowania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia;

 • Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy;

 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań);

 • Umiejętne zastosowanie w praktyce wcześniej poznanych struktur gramatycznych i słownictwa m.in. w pracach projektowych;

 • Wdrażanie do świadomego korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych;

 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w gimnazjum

Cele zajęć:

 • kształtowanie podstawowych umiejętności wymaganych podczas egzaminu gimnazjalnego - rozumienia tekstów pisanych, słuchanych, reakcji językowej;

 • tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

 • zmniejszenie bariery językowej spowodowanej brakiem wiary we własne możliwości i zaległościami z lat poprzednich;

 • używanie języka w sytuacjach życia codziennego;

 • pogłębienie wiedzy o zwyczajach, tradycjach krajów anglojęzycznych;

 • rozwijanie zdolności samodzielnej nauki;

 • podnoszenie samooceny;

 • nauka korzystania ze słowników dwujęzycznych;

 • współpraca w grupie, parach.

 

 

Język angielski przydatny w sytuacjach życia codziennego”

Na zajęcia uczęszczają uczniowie Szkoły Podstawowej. Uczymy się swobodnej komunikacji w języku angielskim. Podczas zajęć poznajemy także kulturę Zjednoczonego Królestwa i krajów anglojęzycznych.

Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie dostępne metody, a w szczególności nowoczesną technologię.

Uczniowie bardzo chętnie podejmują się wyznaczonych zadań. Poprzez zabawę poznają nowe słownictwo i utrwalają już poznane.

Na zajęciach nie brakuje też gramatyki, którą ćwiczymy zarówno interaktywnie, jak i „na papierze”.

Przede wszystkim, na zajęciach DOBRZE SIĘ BAWIMY.

 

"Stan lokalnego środowiska naturalnego"

Głównym celem tych zajęć jest : rozwój zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie zagrożeń środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej. W ramach odbywających się zajęć uczniowie szkoły podstawowej realizują następujące zagadnienia:

-Gospodarka odpadami

-Zjawiska przyrodnicze

- Zanieczyszczenia rzeki, jezior najbliższego otoczenia

- Zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania

-Energia odnawialna i nieodnawialna – wpływ na stan środowiska lokalnego

-Stan czystości gleb

-Zagrożenia naszej ziemi

-Ochrona przyrody oraz jej formy

Spotkania mają głównie charakter praktyczno – doświadczalny, realizujemy wyjścia w teren gdzie wykonujemy badania stanu środowiska lokalnego. Odbyła się także wycieczka dnia 23 stycznia do Akwarium Gdyńskiego, podczas której mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach chemiczno – biologicznych pod hasłem ABC Bałtyckiego Ekologa.

 

"Zajęcia wyrównawcze z przyrody"

 

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej dwa razy w tygodniu uczestniczą również w zajęciach wyrównawczych z przyrody. Celem tych zajęć jest:

-zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

-utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach przyrody;

- wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych,
będących przyczyną trudności szkolnych;


- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i praca nad poczuciem własnej wartości;
-rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

 

Praktyczne zastosowanie reguł fizyki”

 

Cele edukacyjne projektu:

 

- zwiększenie motywacji do nauki fizyki;

- nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach;

- rozbudzenie zainteresowania fizyką;

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących pojęcia siły ciężkości,

wzajemne oddziaływanie ciał, zasady dynamiki Newtona;

- omówienie pojęcia energii elektrycznej;

-omówienie tematyki maszyn prostych;

-nabycie umiejętności wskazania prostych urządzeń w których wykorzystywane są zasady fizyki;

- wykorzystanie komputera do tworzenia zestawień, prezentacji.

 

Jak to działa zobaczysz tutaj: https://i.imgflip.com/1jpubv.gif

https://i.imgflip.com/1jxz8f.gif

https://i.imgflip.com/1jxzey.gif

https://i.imgflip.com/1jxzhz.gif

https://i.imgflip.com/1jxy4z.gif

 

"Nauki matematyczno- przyrodnicze sposobem na spędzanie wolnego czasu"

Podczas zajęć  uczniowie utrwalą zamianę jednostek długości, wyznaczania obwodu figur, określanie skali i wyznaczanie długości w danej skali oraz orientację w terenie, kierunki geograficzne, sposoby lokalizacji kierunków geograficznych w terenie.

Cele edukacyjne projektu:

- zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach;

- rozbudzenie zainteresowania matematyką i przyrodą;

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących zamiany jednostek długości, pojęcia skali, jej wyznaczanie i określanie długości w danej skali, wyznaczanie obwodu figur, kierunków geograficznych;

-poznanie i stosowanie różnych sposobów określania kierunków geograficznych w terenie;

- wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia zestawień, prezentacji.

 

"Zajęcia wyrównawcze z matematyki w Szkole Podstawowej"

Cele dydaktyczne projektu:

- przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły,

- ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki;

- uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych;

- wyrobienie poczucia własnej wartości;

- kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków;

 

Poszukiwanie własnej ścieżki kariery na rynku pracy” dla uczniów gimnazjum
w Kamienicy Królewskiej

W ramach odbywających się zajęć z doradztwa zawodowego, uczniowie realizują poszczególne bloki tematyczne:

- Zainteresowania, zdolności, umiejętności. Moje mocne i słabe strony. Autoprezentacja.

- Zawody na rynku pracy. Prezentacje wybranych zawodów – spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów.

- Wymagania i przeciwwskazania do danej pracy zawodowej. Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły. - Kierunki dalszego kształcenia, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia. Perspektywy zatrudnienia, zawody przyszłości. - Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej. Testy predyspozycji. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Poznanie błędów pojawiających się przy wyborze zawodu. - Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Zapoznanie się z wymaganiami i procedurami rekrutacyjnymi.

Gimnazjaliści uczestniczyli również w wyjazdach do zakładów pracy i instytucji m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kartuzach, „Auto Miras” mechanika pojazdowa, JTMEBEL Kartuzy, Newsda Meble Sp. z o.o., Kartuzy, LIS Przetwórstwo Mięsne.
Decyzje edukacyjno-zawodowe jako świadome wybory ścieżki rozwoju”

W ramach zajęć uczniowie szkoły podstawowej realizowali zagadnienia:

- Moje mocne i słabe strony. Zainteresowania, zdolności, predyspozycje.

- Zawody na rynku pracy. Prezentacje wybranych zawodów.

- Czynności jakie wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są stawiane wymagania. Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły.

- Budowanie pozytywnej samooceny. Testy predyspozycji zawodowych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Intelekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

Nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-22-351/11

Biuro Projektu:

Urząd Gminy w Sierakowicach

ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

p. 202, w godz. 7.30-15.00

Kierownik projektu: Marzanna Sobotka-Pobłocka

Tel. 58 681 95 14

Poblocka.marzanna@sierakowice.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej w ramach projektu pt.: Intelekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice” rozpoczęły się w naszej szkole w październiku 2011. W roku szkolnym 2011/2012 objętych nimi jest 28 dzieci z klas I- III; 15 dziewczynek i 13 chłopców.

W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i doskonalące umiejętności przyrodnicze, matematyczne oraz polonistyczne, a także zajęcia logopedyczne i zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia są prowadzone w 9 grupach przez nauczycieli Zespołu Szkół. Każdy zespół pracuje w oparciu o własny program z naciskiem na indywidualizację i aktywne metody.

Uczniowie w danym roku szkolnym wezmą udział w 30 zajęciach.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:


l.p

Miejsce przep. zajęć

rodzaj zajęć

1.

SP. Puzdrowo


Z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

Z. logopedyczne

2.

SP. Mojusz

z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Z .dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (terapia pedagogiczna).

z. rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych: zaj. turyst-krajoznawcze

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych: warsztaty teatralne

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczeg. uzdolnionych: koło matematyczne

3.

SP. Gowidlino

z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

z.dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

z. rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z j. polskiego

4.

SP. Lisie Jamy

z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

5.

SP. Łyśniewo

z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

z. rozw. zainteresowania u. wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczeg. uw. nauk mat.-przyr.

z. rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z j. polskiego

6.

SP. Tuchlino

z. dla dzieci ze specyficznymi trudn. w czytaniu i pisaniu

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

7.

SP. Kamienica Królewska

z. dla dzieci ze spec.trudnościami w czytaniu i pisaniu

z.dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

z. korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

z. rozwijające zaint. uczniów wybitnie, szcz. uzdoln. ze szczeg. uwzgl. nauk mat.-przyrodniczych

8.

SP. Jelonko

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

z. rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczeg. uzdolnionych ze szczeg. uwzgl. nauk mat.-przyrodniczych

9.

SP. Sierakowice

z. dla dzieci ze specyficznymi trud. w czytaniu i pisaniu

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne

gimnastyka korekcyjna

z. rozwijające zaint. uczniów wybitnie, szczeg. uzdolnionych w zakr. edukacji polonistycznej

10.

SP. Załakowo

z. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

z. dla dzieci z trud. w zdobywaniu um. matematycznych

z. logopedyczne