ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Osiągnięcia

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Jezioro Kamienickie...

Rozbudowa szkoły


 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Inwestycja rozbudowy Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej zakończona

21 czerwca 2011 roku

Długo oczekiwana sala gimnastyczna i przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej została ukończona. Realizacja zadania w tak wielkim zakresie była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Funduszów Kultury Fizycznej i Sportu.

 

W 2009 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, którego przedmiotem było dofinansowanie lokalnej infrastruktury sportowej i kultury w ramach 9 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego szkoły.

Przedmiotem projektu była kompleksowa przebudowa istniejącego budynku szkoły o powierzchni 905,1m2 połączona ze zmianą układu funkcjonalnego oraz nowa aranżacją pomieszczeń szkoły. Ponadto przebudowie uległy systemy instalacji wewnętrznych. Funkcja edukacyjna projektu zrealizowana została poprzez zespół 5 nowych sal lekcyjnych z zapleczami zlokalizowane w łączniku, który powstał jako obiekt łączący budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną realizując jednocześnie funkcję zaplecza szatniowo-socjalnego przy ZS w Kamienicy Królewskiej.

W ślad za rozbudową szkoły Gmina Sierakowice podjęła starania o uzyskanie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej udało się zrealizować również tą część zadania inwestycyjnego. Sala sportowa o wymiarach 12mx30m wraz z trybunami mieszczącymi 130 miejsc jest już niemalże gotowa do użytkowania.

Planowana inwestycja całkowicie i w sposób trwały rozwiązała problem z jakim od lata boryka się szkoła w Kamienicy Królewskiej. Dotychczas zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w niedostosowanych do tego celu pomieszczeniach, na korytarzach szkoły, a przy sprzyjającej pogodzie na dworze. Brak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwiał tworzenie dodatkowych zajęć sportowych i klas o profilu sportowej w szkole w której uczy się ponad 200 osób uczęszczających do 11 oddziałów. Wybudowanie obiektu wpłynie na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, w sposób bezpośredni przyczyniło się do poprawy kondycji fizycznej uczniów, ale też pozytywnie wpłynie na środowisko lokalne, gdyż umożliwi organizowanie imprez sportowych i widowisk kulturalnych dla uczniów mieszkańców wsi i sołectwa.

Generalnym wykonawcą była firma Elwoz. Całkowita wartość inwestycji w ramach obu przedsięwzięć wyniosła blisko 3 784 114 pln. Przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych 907 614zł. Pozostała część pochodziła ze środków samorządu gminnego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zyskali od dawna oczekiwane dodatkowe pomieszczenia, zaplecze socjalne i miejsca parkingowe. Zostały zrealizowane wieloletnie oczekiwania, marzenia całej społeczności szkolnej.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej to kolejny projekt dofinansowany przez Unię Europejską, którego realizacja przyczyni się do rozwoju lokalnej infrastruktury w Gminie Sierakowice z korzyścią dla jej mieszkańców.

Realizacja pozwoliła na osiągniecie szeregu celów, które są ważne dla Gminy, a także miała wpływ na podniesienie spójności województwa pomorskiego.

Dominującym celem była poprawa dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z gminy Sierakowice.

Celem cząstkowym, który został osiągnięty, jest zwiększenie efektywności szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice. Dzięki temu projektowi wyrównają się szanse w dostępie do edukacji na wysokim poziomie dla dzieci i młodzieży z gminy Sierakowice. Realizacja przedsięwzięcia przede wszystkim pozwoli zapobiec wykluczeniu społecznemu osób pochodzących z obszarów wiejskich. Dzięki możliwości pobierania nauki w dobrych warunkach, młodzież ze szkoły w Kamienicy Królewskiej będzie miała większe szanse na zdobycie lepszego wykształcenia.

Budowa sali gimnastycznej obok oddanego w 2009r. boiska o wymiarach 30mx60m rozwiązała wiele problemów szkoły w szczególności związanych z organizacją zajęć wychowania fizycznego i rozwojem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kompleksowość działań podjętych w celu poprawy atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły wyraża się w szeregu działań jakie podejmowane są w w/w placówce. Prócz inwestycji w infrastrukturę w ramach działań współfinansowanych z funduszu UE szkoła w Kamienicy Królewskiej została objęta wsparciem w ramach projektu „Świat zabaw światem nauki- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Sierakowice”. Obecnie z nowego wsparcia korzysta 20 dzieci.

Informacja ze strony internetowej Gminy Sierakowice

Otwarcie i poświęcenie nowej części dydaktycznej oraz ślubowanie klas pierwszych

17 listopada 2010 roku był długo wyczekiwanym dniem przez mieszkańców Kamienicy Królewskiej, a zwłaszcza przez uczniów uczęszczających do  miejscowego Zespołu Szkół. Tego dnia bowiem oddano oficjalnie do użytku nową dydaktyczną część szkoły, która połączy placówkę z budowaną salą gimnastyczną.

          Uroczystość odbyła się na górnym holu szkoły i rozpoczęła od  odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Hanna Subkowska–Wójcik powitała przybyłych gości : Inspektora Nadzoru Budowlanego – pana Jana Tredera i panią inżynier Beatę Kisielewską, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie – Halinę Uchman, Staroste Powiatu Kartuskiego – Janinę Kwiecień,  Wójta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobielę, miejscowych radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Sierakowice -Zbigniewem Suchtą, dyrektorów szkół z Gminy Sierakowice, Sołtysa Kamienicy Królewskiej - Marię Marcińską wraz z panem Janem Marcińskim – prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa  Kamienica Królewska, szefów firmy „Elwoz” wykonującej rozbudowę szkoły na czele z Kazimierzem Woźniakiem, prezesów tejże firmy: Adama Julke i Andrzej Reclawa, kierowników budowy : Zbigniewa Wiśniewskiego oraz Marcina Niklasa. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się  także przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącym Mirosławem Lejkiem, rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej.

          Dziękując wszystkim gościom za przybycie, dyrektor  szkoły Hanna Subkowska – Wójcik przedstawiła trzy powody, dla których odbywa się ta ważna uroczystość. Po pierwsze, jest to ślubowanie pierwszoklasistów. Od września bowiem rozpoczęły edukację w miejscowej szkole dwa oddziały klasy pierwszej, w tym dzieci sześcioletnie, które zgodnie z nową podstawą programową, podjęły naukę rok wcześniej na pisemny wniosek rodziców i zostały objęte subwencją oświatową. Drugim powodem świętowania są sukcesy dwóch naszych gimnazjalistek: Ireny Miszk oraz Aleksandry Patelczyk, które otrzymały roczne Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wreszcie trzecią okazją do świętowania jest poświęcenie i otwarcie nowych pomieszczeń dydaktycznych. Po tych słowach dyrektor zaprosiła wszystkich gości na uroczystość.

          Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany na tę okazję przez uczniów pod opieką nauczycielek: Urszuli Baska, Krystyny Borek, Danuty Zelewskiej oraz Dominiki Formela. Uczniowie klas pierwszych, ubrani na galowo, w żółte i pomarańczowe czapki, zachwycili nie tylko swoim odświętnym wyglądem, ale i też doskonałą wiedzą o Ojczyźnie, odpowiadając na pytania zawarte w znanym wierszu Władysława Bełzy, zaczynającym się od słów: Kto ty jesteś?”. W zamian za swe umiejętności otrzymali od starszych kolegów: serce – za miłość do kraju, pszczółkę – za pracowitość, sowę - za mądrość i nutkę – za wspaniały taniec. Występ pierwszoklasistów bardzo podobał się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa. Wiele emocji wzbudził ich żywiołowy taniec. W dalszej części programu, dzieci, podniósłszy dwa palce,  złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą punktualnie przychodzić do szkoły, szanować jej mienie, sumiennie wypełniać swe uczniowskie obowiązki. Dopełnieniem tej uroczystości było pasowanie każdego pierwszoklasisty przez Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie – Halinę Uchman oraz dyrektor szkoły Hannę Subkowską – Wójcik. Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. 

          Po  ślubowaniu ponownie głos zabrała dyrektor szkoły, która wyraziła swój podziw i uznanie dla dwóch gimnazjalistek – Ireny Miszk oraz Aleksandry Patelczyk. Dziewczęta zostały nagrodzone za zaangażowanie w życie szkoły oraz wysokie osiągnięcia w nauce i  otrzymały na rok 2010/2011 stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

          Z kolei przyszedł moment złożenia podziękowań wszystkim dobroczyńcom szkoły. Uczyniła to najpierw Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Dobek, która w imieniu wszystkich uczniów wręczyła pamiątkowe prezenty  - szklane serduszka „Serce za serce” m. in. Wójtowi Gminy Sierakowice – Tadeuszowi Kobieli, Staroście Kartuskiemu – Janinie Kwiecień, państwu Iwonie i Jerzemu Baranowskim, Kole Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej na czele z panią Marią Marcińską, państwu Mirelli i Andrzejowi Dobkom, państwu Aleksandrze i Januszowi Wentom, Przewodniczącemu Rady rodziców – panu Mirosławowi Lejkowi oraz pani Grażynie Neumiler.

          Dyrektor szkoły Hanna Subkowska – Wójcik wyraziła gorące podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie oraz mądre rady, bez których trudno wyobrazić sobie wszelkie prace przy rozbudowie szkoły. Dyrektor szkoły podkreśliła, iż uznanie należy się również rodzicom udzielającym szkole wszelkiej pomocy i nauczycielom oddanym swojej pracy. Pięknym dopełnieniem tych słów była piosenka „Rozkwitły kwiaty”  wykonana przez chór szkolny pod opieką nauczycielki – Dominiki Formela.

          Potem były przemówienia przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych. Nie obyło się bez gratulacji, słów uznania i podziwu dla dyrektor szkoły – Hanny Subkowskiej – Wójcik. Na ręce dyrektor szkoły wręczono kwiaty i upominki.

          Jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela, który nie kryłradości z powodu oddania do użytku nowej części szkoły.

          Z kolei  przemówiła Dyrektor Delegatury w Kościerzynie – Halina Uchman, wyrażając swój podziw i uznanie dla dyrektor szkoły za wszelkie starania zmierzające do utworzenia klasy pierwszej spośród uczniów sześcioletnich. Podkreśliła, iż jest to ewenement w skali gminy i całej Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. W imieniu nieobecnego Kuratora Oświaty w Gdańsku – Zdzisława Szudrowicza wręczyła na ręce dyrektor szkoły list gratulacyjny.

          W dalszej części uroczystości zabrał głos radny Andrzej Dobek, który podziękował wszystkim radnym za podjęcie uchwały w sprawie rozbudowy szkoły. Życząc  nauczycielom zdolnych, odnoszących sukcesy uczniów, przytoczył słowa znanego fizyka Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna był prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

          Następnie przemówiła Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, gratulując Wójtowi – Tadeuszowi Kobieli, całej Radzie Pedagogicznej oraz mieszkańcom – nowego obiektu. Wyraziła swój podziw dla mieszkańców Kamienicy Królewskiej, podkreśliła, iż zachodzące we wsi zmiany i podjęte przez nich działania świadczą o dojrzałości społecznej. W dowód wdzięczności i podziękowania wręczyła dyrektor szkoły w Kamienicy Królewskiej pamiątkowy album o dawnej Warszawie.

          Słowa uznania padły również z ust Dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach – Krzysztofa Andryskowskiego, który życzył wszystkim dyrektorom takich mądrych i trafnych decyzji. Swoje ostatnie słowa skierował do pierwszaków, aby nie zapominali, że w szkole najważniejsza jest relacja : uczeń – mistrz, czyli nauczyciel.

          Do gratulacji dołączyła się  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Krystyna Formela, życząc, aby współpraca między szkołą a władzami gminnymi dalej tak dobrze się układała. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – Irena Kulwikowskana ręce dyrektor szkoły Hanny Subkowskiej – Wójcik wręczyła prezent.

          Następnie ks. proboszcz Tadeusz Kurach odmówił modlitwę za szkołę i dokonał poświęcenia nowego budynku oraz krzyży, które zostały zawieszone we wszystkich salach lekcyjnych. Po wystąpieniach nadszedł kulminacyjny moment, na który wszyscy tak długo czekali. Przy dźwięku trąbki przedstawiciele kuratorium, władz powiatu, władz gminy, dyrektor szkoły i przedstawiciel uczniów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otworzyli drzwi do nowej części dydaktycznej szkoły, aby móc nacieszyć oko nowoczesnym wyposażeniem.

          Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości zaproszono wszystkich gości oraz rodziców pierwszoklasistów na ciepły poczęstunek.